Går du i tankar om att sälja eller köpa ett bolag? Se upp för risk och säkerställ att din företagsöverlåtelse genomförs på bästa sätt. Här är några råd på vägen!

Efterfrågan på välmående ägarledda bolag är stor, större än utbudet. Som entreprenör kanske du redan blivit uppvaktad och till och med erhållit ett bud från en potentiell köpare. Att själv säkerställa att budet är marknadsmässigt kan vara svårt. Effekter av tilläggsköpeskillingar, säljarreverser och preferensaktier är inte alltid helt enkelt att förstå och se summan av. Det är mycket att tänka på för såväl köpare som säljare och riskerna är många. 

Riskhantering vid företagsöverlåtelser
Riskhantering är en mycket viktig del vid företagsöverlåtelser, både avseende kända risker men också för att hantera potentiella risker. Detta arbeta påbörjas redan i första mötet med säljaren/köparen, där bilden av dem och det företag de driver utgör en viktig utgångspunkt. Senare i processen blir det aktuellt med en ”företagsbesiktning” eller due diligence som det oftast kallas, där allt från viktiga formaliahandlingar som bolagsordning till kommersiella avtal med kunder och leverantörer behöver granskas. I nästa steg behöver riskerna hanteras, vilket ofta sker genom olika mekanismer i ett överlåtelseavtal. Nedan har vi listat de risker vi oftast träffar på i vårt arbete, tillsammans med en beskrivning av hur de vanligen hanteras.   

Beroende av nyckelpersoner
En risk vilken köparen ställs inför vid ett företagsförvärv är att olika nyckelpersoner, mer eller mindre kritiska för verksamheten, skulle lämna företaget efter genomfört förvärv eller investering. Ett typiskt scenario är till exempel en start-up där grundarna ofta betraktas som avgörande för bolagets framgång. Detta hanteras vanligtvis genom att en Vesting of Founder Shares-klausul förs in i aktieägaravtalet. Detta innebär i princip att grundarna överlämnar rätten till sina aktier i bolaget till investerarna, för att under en bestämd tidsperiod tjäna tillbaka dem. 

Ett annat exempel är små och medelstora bolag som befinner sig i ett senare stadie av sin livscykel, där beroende av ett fåtal nyckelpersoner också är vanligt förekommande. I sådana fall kan dessa nyckelpersoner erbjudas möjligheten att bli aktieägare genom exempelvis personaloptioner, för att därigenom skapa incitament till att stanna kvar i bolaget. 

Svårt att komma överens om värdering
Ofta leder en osäkerhet, eller olika uppfattningar, kring bolagets framtida utveckling till olika syn på bolagets värdering. Vilket många gånger hanteras genom olika former av tilläggsköpeskillingar. Här finns en rad olika upplägg och strukturer som är mer eller mindre fördelaktig för respektive part. Optimalt för en säljare är typiskt sett det scenario att köpeskillingen erläggs kontant vid tillträdet. Detta innebär dock att köparen får bära all risk för att bolagets framtida utveckling skulle avvika från den förväntade. Alternativ som är mer köparvänliga är exempelvis att köpare använder sig av prestationsbaserade tilläggsköpeskillingar, eller olika optionslösningar, i kombination med att en del av köpeskillingen erläggs vid tillträdet. Viktigt att tänka på är att om en tilläggsköpeskilling vilken baseras på bolagets framtida resultat används, öppnas det upp en risk för att parterna drivs av olika incitament framåt och därav kan komma att försöka manipulera vinsten på olika sätt (vilket också behöver hanteras). Andra vanligt förekommande lösningar är exempelvis betalning med köparens aktier eller genom säljarrevers, gemensamt för samtliga tillvägagångssätt är att deras uppgifter är att fördela risken på varierande sätt mellan köpare och säljare. 

Osäkerhet kring bolagets resultat fram till tillträde
En köpares bud på ett bolag är normalt baserade på vissa specifika förutsättningar och att bolaget kan bedrivas vidare som historiskt, exempelvis att varulagret är lika stort som det brukar eller att det finns pengar i kassan för att betala löner. För att minska transaktionsrisken en köpare exponeras mot, mellan att avtal skrivs fram till köparens tillträde, använder sig en köpare därför vanligtvis av olika typer av köpeskillingsjusteringar. Metoder för att hantera dessa förändringar i bolaget kan exempelvis handla om att köpeskillingen justeras efter vissa förutbestämda poster i balansräkningen på tillträdesdagen. En annan metod som köpare kan använda sig av är en så kallad ”locked box”, vilket innebär att parterna avtalar om en fast köpeskilling som inte justeras efter tillträdet. Genom att arbeta med dessa olika köpeskillingsmekanismer kan transaktionsrisken fördelas mellan köpare och säljare. Att tänka på vid framtagning av modell är bland annat hur säsongsvariationer påverkar bolagets balansräkning och därmed, direkt eller indirekt, kan komma att påverka den slutgiltiga köpeskillingen. 

Identifierade risker
En risk vilken en köpare kan komma att ställas inför vid ett företagsförvärv är merkostnader som kan uppstå på grund eller som ett resultat av vissa specifika omständigheter, som köparen ofta känner till, exempelvis avseende patent eller en pågående tvist. Dessa risker hanteras vanligtvis genom att säljaren, i överlåtelseavtalet, får lämna en så kallad ”specific indemnity”, vilket är en specifik bestämmelse för hur kostnader hanteras kopplat till den identifierade risken. På så sätt skapas det trygghet för köparen avseende exempelvis patentets giltighet, vilket kan vara av stor betydelse för bolagets framtida försäljning. 

Indikation på problematik (Potentiella risker)
I vissa fall kan köpare vid ett förvärv stöta på omständigheter som skulle kunna utgöra en potentiell risk, det vill säga en ej identifierade risk som eventuellt skulle kunna leda till framtida kostnader för köparen. Denna indikation på problematik hanteras vanligtvis i två delar, dels genom att köparen genomför en operationell-, finansiell- och legal due diligence, dvs en företagsbesiktning, och dels genom att säljaren lämnar garantier på vissa delar som skapar en trygghet för köparen. Exempelvis får köparen ofta själv se över kundavtalen så att denne är trygg med hur dessa utformas medan säljaren å andra sidan lämnar en garanti om att skattedeklarationerna är korrekt inlämnade. Tillsammans med detta förhandlas också tillvägagångssättet för att hantera eventuella krav och kostnader kopplade till garantierna. 

Risk avseende finansiell rapportering
Finansiella risker vid företagstransaktioner kan för en köpare avse ej reviderat finansiellt material som erhållits från målbolaget under förvärvsprocessen. Det finansiella materialet utgör en viktig del i köparens beslutsfattande och därav är riktigheten i detta material en nyckelfaktor i varje process. Eftersom förvärv sällan genomförs vid målbolagets årsbokslut och för att minska riskerna med missvisande finansiellt material bör en revisor alltid gå igenom ett framtaget månadsbokslut. Genom ett reviderat finansiellt material kan både köpare och säljare vara trygga med att deras respektive beslut inte baseras på ett missvisande material. 

Verksamhetsrisk
Affärsrisker i bolagets verksamhet är något som säljare och köpare exponeras mot före respektive efter transaktionens genomförande. I och med transaktionen övergår generellt sett affärsrisken på köparen, denna affärsrisk kan exempelvis bestå av verksamhetens beroende av ett fåtal kunder och/eller leverantörer. Affärsrisken kan hanteras genom att säljaren blir kvar som delägare och därmed bär en del av risken. Vidare kan köparen innan förvärvet få träffa stora kunder för att på så sätt skapa en relation till dessa och bilda sin egen uppfattning om risken med affären med dem.

Slutsats
Risker vid företagsöverlåtelser kan hanteras på olika sätt och generellt är vissa typer av lösningar olika fördelaktiga för köpare och säljare. Arbetet med ett överlåtelseavtal och dess komponenter är komplext för den som ej har erfarenhet av att hantera denna typ av problem eller frågeställningar. Att navigera i en miljö där perspektiven ständigt skiftar från detaljer till helhet och vice versa, samtidigt som vissa punkter hanteras bäst genom strikt juridisk tillämpning och andra genom kommersiella överenskommelser, kräver både praktisk erfarenhet och en branschöverskridande kompetens.

Vår erfarenhet är att det blir bäst när båda parterna har rätt stöd i processen och rådgivarna är vana att se till helheten och inte bara på enskilda delar. Därför har vi på Paulmarken Holmberg valt att samla alla de kompetenser som berör en överlåtelse i vårt team, så att du som kund ska ha en rådgivare som ser till helheten och därmed säkerställer att affären genomförs på bästa sätt.

Låt oss hjälpa dig!
Våra kunder är entreprenörer över hela landet som behöver hjälp i frågor kring ägarförändring, företagsförsäljning, värdering, finansiella strukturer och andra strategiska bolagsförändringar. Vi rådgör och projektleder hela processen från start till mål, bland annat kan vi hjälpa dig med:

– Hitta investerare till din verksamhet
– Förvärva en konkurrent
– Hitta en köpare till hela eller delar av ditt företag
– Rådgivning i ägar- och strategifrågor

En kombination av juridik, operativ affärsförståelse och ödmjukhet samt ett väl etablerat nätverk gör oss unika i vår genre. Våra kunder uppskattar helheten vi levererar då vi skapar trygghet i projektet från A till Ö.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar